Bilder aus Honshu

zurück

01 Tsuwano-Inari-Schrein
Tsuwano

02 Tsuwano-Strasse
Tsuwano

03 Koraku-en-Garten-1
Okayama

04 Koraku-en-Huegel-und-Stein
Okayama

05 Koraku-en-Garten-Bambus
Okayama

06 Okayama-jo
Okayama

07 Okayama-jo-Detail-2
Okayama

08 Okayama-jo-Detail1
Okayama

09 Goldener-Pavillion-2
Kyoto

10 Heian-jingu-von-hinten
Kyoto

11 Heian-Jingu-Gartenbruecke
Kyoto

12 Kyoto-Tower-bei-Nacht-V2
Kyoto

13 Kyoto-Bahnhof-bei-Nacht
Kyoto

14 Enryakuji---Tempel-mit-Brun
Enryaku-ji

15 Buddha-Enryaku-ji
Enryaku-ji

16 Saito-Tempel-mit-Baeumen
Enryaku-ji

17 Haupthalle-im-Saito-Komplex
Enryaku-ji

18 Todaiji-Ansicht
Nara

19 Todai-ji-in-Nara
Nara

20 Tadaiji-Buddha
Nara

21 Reh-in-Nara
Nara

22 Kasuga-Laternen-1
Nara

23 Kasuga-Laternen-2
Nara